G-022SCGR6MW G-022SCGR6MW

İlyada – 13. Bölüm Özet

Published on:

Hektor, gemilerin yanına kadar ilerleyince, Zeus, Troya Savaşı’nı gözlemeyi bırakır.

çevirdi at besleyen Trakyalıların toprağına,
göğüs göğüse dövüşen Mysialılara baktı,
sütle beslenen şanlı Hippemolgolara,
insanların en doğruları Abiolara baktı.
Işıltılı gözlerini Troya’ya çevirmedi bir daha;
bir ölümsüz, Troyalılarla Danaolara yardıma gidemezd.

İlyada – 13. Kitap

Ama Poseidon, Akhaların yenilgisine üzülmektedir. Denizden çıkıp, İda Dağı‘nın göründüğü Semendirek‘in doruğuna oturur. Üç adımda, yerleri titrete titrete, ünlü evinin bulunduğu Aigai’ya(denizaltı sarayı) varır. Altın yeleli uçan atlarını arabasına koşar, bedenini altın ile kaplar, altın kamçısını alır ve dalgaların üzerinde sürmeye başlar. Tenedos’la kayalık İmros arasında denizin dibindeki bir mağarada durur ve atlarını çözüp yem verir. Sonra atlarının ayaklarına o dönene kadar bir yere gitmesinler diye zincir bağlar. Ardından, Akhaların ordusuna doğru yürür.

Poseidon, bilici Kalkhas’ın kılığına girip, iki Aias‘ı, Hektor’a karşı koymak için kışkırtır. Yüreklerini ve bedenlerini güçle doldurur. Oileusoğlu Aias tanrıyı tanır ve Telamonoğlu Aias’a onun bir tanrı olduğunu söyler. Telamonoğlu da Oileusoğlu’nu onaylar.

Akhalar gemileri yanında kaygılıdırlar ve ağlamaktadırlar, Troyalıların duvarları aşmasına şaşkındırlar. Poseidon, Teukros’a, Leitos’a, Peneleos’a, Thoas’a, Deipyros’a, Meriones ile Antilokhos’a seslenir ve onları yüreklendirir. Bütün olanların suçlusu Agamemnon’dur ve onları Agamemnon’a Akhilleus’a saygısızlık etti diye kızmaları için kışkırtır.

Hektor, Akhaların arasında ilerler ama saflarını sıkıştırdıkları için duraksar. Troyalılara dönüp, bağırır ve onları yüreklendirir. Meriones, Priamosoğlu Deiphobos’a kargısını atar ama kargısı kalkanına saplanır. Kargısını kırıp bir de Deiphobos’u öldüremediği için, korkarak arkaya kaçar. Barakasından kargısını almak için gider.

Telamonoğlu Teukros, Mentor’un oğlu kargıcı İmbrios’u öldürür o esnada. İmbrios, Pedaion’dan gelmiştir ve Priamos’un piç kızı Medesikaste ile evlenmiştir. Priamos onu oğulları kadar sevmektedir ama ölmüştür işte. Mentor’un silahlarını soymak için Teukros davrandığında, Hektor kargısını atar ama Teukros kaçmayı başarır; böylece Hektor’un kargısı Kteatos’un oğlunu, Aktor’un torununu, Amphimakhos’u vurur.

Bu sefer Hektor, Amphimakhos’un tolgasını almak için eğildiğinde Aias ona kargı atar ama Hektor’un zırhına gelir.

Akhalar ölüleri kendi tarafına çekmeye başlarlar. Atinalıların kralları Menestheus ile Stikhios, Amphimakhos’un ölüsünü; iki Aias ise İmbrios’un ölüsünü taşırlar. Oileusoğlu Aias, Amphimakhos’un ölümüne içerler ve İmbrios’un kafasını kesip, Hektor’un ayağının dibine atar. Poseidon bunu görünce öfke dolar içi, torunu Amphimakhos ölmüştür. Gider Akhaları daha fazla kışkırtır.

Yaralı arkadaşını hekime götüren İdomeneus’u görür Poseidon. Andraimon’un oğlu Thoas’a sesini benzeterek ona seslenir. Thoas, Pleuron’da, sarp Kalydon’da, Aitollara krallık eden biridir. İdomeneus’u kışkırtır tanrı.

İdomeneus, barakasına gidip silah kuşanır. Sonra da Molos oğlu Meriones’e rastlar. Onun neden burada olduğunu sorar. Meriones, soruya karşılık, kargı bulmaya geldiğini belirtir; bunun üzerine İdomeneus Troyalılardan aldığı kargıları verir.

Meriones, İdomeneus’a savaşa nereden girmeyi düşündüğünü sorar. İdomeneus, ortada Aiaslar ile Teukros’un savaştığını, onların Hektor’a gemileri yakmak için fırsat vermeyeceğini belirtir ve sol kanada gitmeyi önerir. Böylece korkunç savaşa geri dönerler.

Zeus, Thetis’e söz verdiği için, Akhilleus’a ün getirmek, Troya’yı ve Hektor’u da zafere ulaştırmak istemektedir. Yine de Akhaların büsbütün yok olmasını da istemez. Poseidon ise Zeus’un isteğine içerlemektedir. Ama kendisinden önce doğmuş Zeus’a, büsbütün karşı çıkamadığından; insan kılığına girerek savaşı yönlendirmeye çalışır.

‘Poseidon aids the Greeks’

İdomeneus, Kabesos’tan gelen ve Priamos’un kızı Kassandra’yı isteyen Othryoneus’u kargısı ile karnından vurur. Othryoneus, çeyiz vermek yerine, Akhaları Troya’dan def edeceğine söz vermiştir. Bu yüzden İdomeneus, kendi taraflarına geçerse ona Agamemnon’un kızını vereceklerine söz verir. Adamı arabasına sürüklemeye başlar ama Asios, İdomeneus’a saldırır. Ancak İdomeneus, Asios’u önceden fark eder ve kargısı ile onu öldürür. Asisos’un arabacısını ise Nestor’un oğlu Antilokhos öldürür ve atları Akhalara doğru sürer.

Deiphobos, Asios’un ölümüne çok üzülür ve İdomeneus’a kargısını atar. İdomeneus kaçmayı başarır ve kaçarken Hippasosoğlu Hypsenor’u öldürür. Deiphos, Asios Hades’e giderken ona bir yoldaş yolladığı için memnundur. Antilokhos bunu duyunca çok kızar ve arkadaşı Hypsenor’u kalkanı ile korur. Ekhios’un oğlu Mekisteus’la Alastor yardıma gelir ve Hypsenor’un cesedini gemilere taşırlar.

İdomeneus, Troyalıları öldürmek için can atmaktadır. Aisyetes’in oğlu, Ankhises’in damadı ve Hippodameia’nın kocası Alkathoos karşısına çıkar. Poseidon’un yardımı ile İdomeneus, Alkathoos’u öldürür.

İdomeneus, Deiphobos’a bağırır; bir adama karşılık üç adam öldürmüştür. Sonra övünerek kendi soyunu anlatır: Zeus’un oğlu Minos‘tur, Minos’un oğlu Deukalion‘dur ve onun oğlu kendisidir. Ayrıca Girit Kralıdır.

Deiphobos, gider Aineias’ı bulur kendine yardım etsin diye. Ama Aineias, Priamos onu yiğitler arasında saymıyor diye içerliyordur. Alkathoos, Aineias henüz küçükken, onu sarayında büyütmüştür ve şimdi İdomeneus Alkathoos’u öldürmüştür. Bedenini alması için yardım ister ondan.

Böylece Deiphobos ile Aineias, İdomeneus’a doğru saldıraya geçerler. İdomeneus ise arkadaşları Askalaphos’a Aphareus’a, Deipyros’a, Meriones’le Antilokhos’a seslenir yardım etmeleri için. Aineias, İdomeneus’tan gençtir ve bu yüzden yardım gereklidir. Aineias ise yardım için Deiphobos’u, Paris’i ve Agenor’u çağırır. Alkathoos’un ölüsünün çevresinde birbirlerine atılırlar. İdomeneus, Oinomaos’u vurur. Deiphobos kargısını İdomeneus’a atar ama Enyalios’un oğlu Askalaphos’u vurur. Ares, oğlunun öldüğünü bilmemektedir, Zeus’un buyruğu ile Olimpos’a kapatılmıştır çünkü. Meriones, Deiphobos’u kolundan vurur. Ardından Deiohobos’u kardeşi Polites uzaklaştırır savaştan.

Aineias, Kaleteroğlu Aphareus’u öldürür. Antilokhos, Thoon’u öldürür. Asiosoğlu Adamas ise Antilokhos’a kargısını atar ama Poseidon bu sefer Antilokhos’a kıyamaz böylece Antilokhos ölümden kurtulur. Ama Meriones, Adamas’ın peşine düşer ve Ares’in ölümlülere en çok acı verdiği yerden, hayaları ile göbeği arasından onu vurur.

‘Poseidon inspires the Greeks’ — Crispijn van de Passe (I), 1613

Helenos ise Deipyros’u şakağından vurur. Menelaos, bu esnada Kral Helenos’a meydan okur. Priamos’un oğlu Helenos kargısını atar ama Menelaos’un zırhına çarpar. Menelaos, buna karşılık, Helenos’u elinden yaralar. Bu yüzden Helenos kaçar, arkadaşlarının yanına sığınır. Agenor kargıyı Helenos’un elinden çeker çıkarır ve yaralı elini sarar.

Peisandros, Menelaos’un üzerine yürür. Ama Menelaos onu baltası ile öldürür. Menelaos, Troyalılara bağırır. Onları misafir olarak ağırlamasına rağmen karısını ve mallarını çalmışlardır. Şimdi de gemilerini yakmaya çalışmaktadırlar. Bir gün Zeus onların sonunu getirecektir.

Kral Pylaimenes’in oğlu Harpalion, Menelaos’a saldırır ama kalkanı Menelaos’u korur. Bunun üzerine Meriones, oku ile Harpalion’u öldürür. Paphlagonlar, Harpalion’un ölüsünü İlyon’a taşırlar.

Paris buna çok içerler ve Polyidos’un oğlu Korinthos’lu Eukhenor’u vurur okuyla.

Poseidon’un yardımı ile Akhalar öndedir ve Hektor ölen Troyalılardan bir haber savaşmaya devam etmektedir.

Orda Aias’la Protesilaos’un gemileri vardı,
çekilmişlerdi alacalı denizin kıyısına,
duvar daha alçak yapılmıştı orda,
erler de, atlar da çok atılgandılar.
Orda Boiotialılarla, rubaları yerde sürünen İonlar,
Lokrisliler, Phthialılar, ün salmış Epeialılar, çok güç tutunabiliyorlar, kesemiyorlardı alev gibi saldıran Hektor’un hızını.
Seçkin Atmalılar vardı orada,
Peteos’un oğlu Menestheus’un komutasmdaydılar,
Pheidias, Stikhios, soylu Bias geliyordu arkasından.
Epeiahların başında Phyleusoğlu Meges vardı,
Amphion vardı, Drakios vardı,
Phtialılarm başında da Medon’la Podarkes.
Medon, Oileus’un piç oğlu, Aias’ın kardeşiydi,
yurdundan uzak, Phylake’de otururdu,
bir adam öldürmüştü, onun için otururdu orda,
Eriopis’in kardeşini öldürmüştü,
Eriopis, Oileus’un karısı, Medon’un analığı olurdu.
Podarkes de Phylakosoğlu İphiklos’un çocuğuydu.
Boiotialılarla birlikte korumak için gemilerini
ulu canlı Phthialılann başında savaşıyorlardı.

İlyada – 13. Kitap

Telamon oğlu Aias‘ın arkasında yiğit bir kalabalık vardır. Oileusoğlu Aias‘ın arkasında Lokrisliler vardır ama onlar göğüs göğüse savaşmaz.

Pulydamas, Hektor’u uyarır. Gerileyip, toplanmayı önerir. Hektor ona katılır ve Deiphobos’u, güçlü önder Helenos’u, Asiosoğlu Adamas’ı, Hyrtakes’in oğlu Asios’u arar, onların ölü bedenleri ile karşılaşır.

Hektor, gider Aleksandros’u bulur. Onu, ölen liderler için suçlar. Aleksandros ise kendisini böyle suçlamamasını, durmadan savaştığını belirtir. Ayrıca bir Deiphobos’la Helenos’un sağ olduğunu da belirtir.

Sonra Hektor ile Aias karşılaşır ve laf dalaşına girerler. İki ordunun naraları, Zeus’a ulaşır.

Bir sonraki bölüm için tıklayınız.

Related

1 Yorum

Cevap bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

G-022SCGR6MW